Unbenannte Seite

I WANNA TALK TO YOU

Diaprojektion, 1997
<<>>
Gunda Foerster, I WANNA TALK TO YOU, Diaprojektion, 1997

Text

> Peter Herbstreuth: I wanna talk to you

Info

– Diaprojektion, 1 Dia

<<>>